GRAMATYKA
POLSKA
LICZBY ~ NUMBERS

Liczba
Number
Główna
Cardinal
Porządkowa
Ordinal
Zbiorowa
Collective
Rzeczownik
Substantive
Liczba
Number
0 zero zerowy zero zerówka 0
1 jeden, jedno, jedna, jedni pierwszy jeden, jedno, jedna, jedni jedynka 1
2 dwa, dwie drugi dwoje dwójka 2
3 trzy trzeci troje trójka 3
4 cztery czwarty czworo czwórka 4
5 pięć piąty pięcioro piątka 5
6 sześć szósty sześcioro szóstka 6
7 siedem siódmy siedmioro siódemka 7
8 osiem ósmy ośmioro ósemka 8
9 dziewięć dziewiąty dziewięcioro dziewiątka 9
10 dziesięć dziesiąty dziesięcioro dziesiątka 10
11 jedenaście jedenasty jedenaścioro jedenastka 11
12 dwanaście dwunasty dwanaścioro dwunastka 12
13 trzynaście trzynasty trzynaścioro trzynastka 13
14 czternaście czternasty czternaścioro czternastka 14
15 piętnaście piętnasty piętnaścioro piętnastka 15
16 szesnaście szesnasty szesnaścioro szesnastka 16
17 siedemnaście siedemnasty siedemnaścioro siedemnastka 17
18 osiemnaście osiemnasty osiemnaścioro osiemnastka 18
19 dziewiętnaście dziewiętnasty dziewiętnaścioro dziewiętnastka 19
20 dwadzieścia dwudziesty dwadzieścioro dwudziestka 20
30 trzydzieści trzydziesty trzydzieścioro trzydziestka 30
40 czterdzieści czterdziesty czterdzieścioro czterdziestka 40
50 pięćdziesiąt pięćdziesiąty pięćdziesięcioro pięćdziesiątka 50
60 sześćdziesiąt sześćdziesiąty sześćdziesięcioro sześćdziesiątka 60
70 siedemdziesiąt siedemdziesiąty siedemdziesięcioro siedemdziesiątka 70
80 osiemdziesiąt osiemdziesiąty osiemdziesięcioro osiemdziesiątka 80
90 dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąty dziewięćdziesięcioro dziewięćdziesiątka 90
100 sto setny setka setka 100
200 dwieście dwusetny
300 trzysta trzechsetny
400 czterysta czterechsetny
500 pięćset pięćsetny
600 sześćset sześćsetny
700 siedemset siedemsetny
800 osiemset osiemsetny
900 dziewięćset dziewięćsetny
1000 tysiąc tysięczny
million milion milionowy
billion miliardmiliardowy
trillion bilion bilionowy

www.polish-translators.com